„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

 

Spoločnosť MARPIN, s.r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v obstaraní inovatívnych technológií a ich zavedením do ostrej výrobnej prevádzky v spoločnosti v rámci procesu výroby chemikálií – proces plnenia chemikálií a výroby obalových nádob.

 

 

 

Názov projektu

 

Zavedenie inovatívnych výrobných postupov v spoločnosti MARPIN, s.r.o.

 

Hlavný cieľ projektu

Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti prostredníctvom inovácie výrobného procesu a zavedením nového výrobku

Kontrahovaná výška NFP

196 128,33 EUR

Operačný program

Výskum a Inovácie - www.opvai.sk

Riadiaci orgán OP VaI

www.minedu.sk

Webové sídlo SO

www.mhsr.sk

Webové sídlo CKO

www.partnerskadohoda.gov.sk