MARPIN, s.r.o.

INFORMÁCIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Firma MARPIN s.r.o. rešpektuje a v plnej miere uplatňuje požiadavky na ochranu osobných údajov stanovené príslušnými právnymi predpismi, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („Nariadenie“). 

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou našej spoločnosti a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené na spracúvanie osobných údajov a to na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s našou bezpečnostnou politikou.

Vaše osobné údaje budú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako to v súlade s pravidlami zálohovania bude možné. Osobné údaje budú zálohované v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. Táto informácia je aktuálna s účinnosťou odo dňa 25.05.2018.

1  Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sú spracúvané Vaše osobné údaje, je firma MARPIN, s.r.o, so sídlom Kukučínova 573, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika, IČO 36391085. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú uvedené nižšie v bode 10. 

2  Aké Vaše osobné údaje sú spracúvané?

Firma MARPIN, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty (e-mail). 

3 Prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané?

Vaše osobné údaje sú spracúvané za účelom kvalitnejšej komunikácie medzi nami a Vašou firmou (účel A) alebo za účelom plnenia zmluvy (účel B).

4 Na akom právnom základe sú Vaše osobné údaje spracúvané?

Vaše osobné údaje sú spracovávané na základe Vášho súhlasu (účel A) alebo na základe povinností, ktoré plynú z plnenia pracovnoprávneho vzťahu.
5 Kde sú spracúvané Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú spracúvané výlučne na území Slovenskej republiky v súlade s právnymi predpismi platnými na tomto území.

6  Komu sú Vaše osobné údaje poskytované?

Vaše osobné údaje nie sú poskytované žiadnej tretej osobe.

7  Ako dlho sú spracúvané Vaše osobné údaje?

V zmysle príslušných právnych predpisov sú Vaše osobné údaje uchovávané len dovtedy, kým je uchovávanie týchto osobných údajov nevyhnutné a kým nepožiadate o odobratie súhlasu k spracovaniu Vašich osobných údajov.

8 Sú Vaše osobné údaje použité na automatické rozhodovanie?

Vaše osobné údaje nie sú používané na profilovanie alebo inú formu automatického rozhodovania.

9 Aké máte práva ako dotknutá osoba?

Ako osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov máte nasledovné práva:

Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v úrade. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak Ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

 

10 Ako nás kontaktovať? 

V prípade nejasností, otázok alebo uplatnenia práv týkajúcich sa spracúvania alebo ochrany Vašich osobných údajov nás môžete na t.č.4212816, alebo 0904 597 606 alebo e-mailom na info@marpin.sk

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION ON THE PERSONAL DATA PROTECTION

 

Our company MARPIN s.r.o. respects and fully applies the data protection requirements laid down by the relevant legislation, in particular the 2016/679 Regulation of the European Parliament and of the Council from 27th April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, repealing the Directive 95/46 / EC (General Data Protection Regulation) (the "Regulation").

Your personal data will be stored securely in accordance with our company's security policy and only for the time necessary to meet the purpose of the processing. Access to your personal data will be restricted to persons responsible for the processing of personal data.

Your personal data will be backed up according to the retentive rules. From our backup repositories, your personal information will be completely erased as soon as possible in accordance with the backup policy. Personal data will be backed up in accordance with GDPR's security requirements and Act no. 18/2018 Z. z. This information is valid since 25.05.2018.

1 Who processes your personal data?

Information systems in which your personal data are processed are owned by MARPIN, s.r.o, with its registered office at Kukučínova 573, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovak Republic, ID 36391085. The contact details of the company are listed below in point 10.

2 What personal data do we process?

MARPIN, s.r.o. processes your personal data to the following extent: your name, surname, phone number and e-mail address.

3 Why do we process your personal data?

Your personal data is processed for better communication between us and your company (purpose A) or for the performance of the contract (purpose B).

4 On what legal basis is your personal data processed?

Your personal data is processed based on your consent (purpose A) or based on the obligations arising from the performance of the contract.

5 Where is your personal data processed?

Your personal data is processed exclusively on the territory of the Slovak Republic in accordance with the laws and regulations in force in this country.

6 To whom is your personal data provided?

Your personal data is not provided to any third party.

7 How long is your personal data processed?

Under the applicable laws, your personal data is retained only till the retention of such personal data is necessary and / or until you withdraw your consent for the processing of your personal data.

8 Is your personal data used for automatic decision making?

Your personal data is not used for profiling or other forms of automatic decision making.

9 What are your rights as a data subject?

As a person affected by the processing of personal data, you have the following rights:

Withdraw your consent - in cases where your personal data is processed based on your consent, you have the right to withdraw your consent at any time. You can withdraw your consent electronically, personally or in writing. The withdrawal of your consent does not affect the lawfulness of the processing we processed before your withdrawal of the consent.

Right of access - You have the right to be provided with a copy of the personal data we process about you, as well as information on how we use your personal data. In most cases, your personal data will be provided to you in written form, unless you request another way to provide it. If you have requested this information by electronic means, it will be provided electronically too, unless it is technically impossible.

Right to Rectification - we take reasonable steps to ensure that the information processed is accurate, complete and up to date. If you believe that the data we have is inaccurate, incomplete or out of date, please do not hesitate to ask us to modify, update or complete this information.

Right to be forgotten - You have the right to ask us to delete your personal data, for example, if the personal data we have collected is no longer needed to fulfil the original purpose of the processing. However, your right must be assessed in the light of all relevant circumstances. For example, we may have some legal or / and regulatory obligations, which means we will not be able to comply with your request.

Right to restrict processing - under certain circumstances, you are entitled to ask us not to use your personal data. These are, for example, cases where you believe that the personal data we have about you may be inaccurate or if you believe that we no longer need your personal data.

Right to data portability - under certain circumstances, you have the right to ask us to transfer your personal data to another third party of your choice. However, the right to portability concerns only personal data that we have obtained from you based on your consent or under a contract of which you are one of the parties.

Right to object - You have a right to object to data processing that is based on our legitimate interests. If we do not have a valid legitimate reason for processing and you object, we will not process your personal data any further.

Right to lodge a complaint with a supervisory authority - if you believe that your personal data is being processed unfairly or illegally, you may file a complaint with the supervisory authority, the Office for the Protection of Personal Data of the Slovak Republic, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. number: +421 / 2/3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. In the case of submitting a complaint in electronic form, it is necessary to fulfil the requirements under § 19 par. 1 of Act no. 71/1967 Coll. on Administrative Procedure.

10 How to contact us?

In case of confusion, questions or the exercise of your rights as data subject, you can call us at 4212816, or 0904 597 606 or by e-mail info@marpin.sk